ლექსიკონი

მდგრადი განვითარების სფეროში გამოყენებული სიტყვებისა და ტერმინების,
განმარტებითი ლექსიკონი