თბური ტუმბო

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Heat pump

მოწყობილობა  ან ინსტალაცია,  რომელიც  იღებს  სითბოს  ჰაერიდან,  წყლიდან  ან  მიწიდან  დაბალ  ტემპერატურაზე  და  ახდენს სითბოს  მიწოდებას.

წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16210?publication=21

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.