ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა)

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Economically active population (Labor force)

15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც მუშაობს ან სთავაზობს თავის შრომას საქონლის ან მომსახურების საწარმოებლად. ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის სახელწოდება საერთაშორისო სტატისტიკური სტანდარტების მიხედვით სამუშაო ძალაა, რაც მოიცავს ორ კატეგორიას: დასაქმებულებს (თვითდასაქმებულების ჩათვლით) და უმუშევრებს. სამუშაო ძალა არ მოიცავს სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და პენსიონერებს.

წყარო: https://ec.europa.eu

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.