ბუნებრივი რესურსები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Natural resources

ბუნებაში არსებული ბუნებრივი აქტივები (ნედლეული), რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ეკონომიკური წარმოებისთვის ან მოხმარებისთვის. მოიცავს განახლებად და არაგანახლებად რესურსებს.

წყარო: https://stats.oecd.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.