ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Air Quality Management Plan

გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს ზღვრულად დასაშვები ნორმების ან მიზნობრივი მნიშვნელობის მისაღწევად საჭირო ღონისძიებებს.

წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16210?publication=21

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.