ჰიდრობიონტი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: hydrobiont
წყლის ცოცხალი ორგანიზმი (თევზი, მოლუსკი, კიბოსნაირი, წყლის მცენარე, წყალში მობინადრე სხვა ცოცხალი ორგანიზმი).

წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4901055?publication=0

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.