ჰერფინდალ ჰერშმანის (HHI) ინდექსი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Herfindahl Hershmann (HHI) Index

ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსი, რომელიც შეადგენს შესაბამის ბაზარზე ყველა ეკონომიკური აგენტის წილთა კვადრატების ჯამს.

წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2523226?publication=0

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.