საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Household wastewater

ჩამდინარე წყალი საცხოვრებელი დასახლებებიდან და მომსახურებებიდან, რომელიც უმეტესად წარმოიშობა ადამიანის მეტაბოლიზმისა და შინასამეურნეო საქმიანობის შედეგად.

წყარო: https://matsne.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.