საზოგადოების განვითარების პროგრამა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Community Development Program

 გეგმა, რომელიც დეტალურად აღწერს ქმედებებს, რათა მოახდინოს უარყოფითი სოციალური და/ან ეკონომიკური ზემოქმედებების შემცირება, შერბილება  ან კომპენსაცია. ასევე, ამოიცნობს (აიდენტიფიცირებს) ისეთ შესაძლებლობებსა და ქმედებებს, რომლებიც გაზრდიან პროექტის პოზიტიურ ზეგავლენას საზოგადოებაზე.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.