საბაზო ხელფასი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: basic salary

ხელფასის მინიმუმალური ფიქსირებული რაოდენობა, რომელსაც დასაქმებულები საკუთარი მოვალეობების შესრულებისთვის იღებენ. საბაზო ხელფასიდან გამორიცხულია ნებისმიერი სახის დამატებითი ანაზღაურება, როგორებიცაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება ან ბონუსები.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.