ნახშირბადი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: carbon

მენდელეევის პერიოდული სისტემის 2-ე პერიოდის მე-4 ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტი.

მისი რიგითი ნომერია 6, იზოტოპების ბუნებრივი ნარევის ატომური მასა არის 12,0107 გ/მოლი.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.