მტკნარი წყალი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Freshwater

წყალი, რომელშიც გახსნილი მკვრივი სხეულების (მარილების) კონცენტრაცია ტოლია ან ნაკლებია 1000მგ/ლ-ზე.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.