ენერგეტიკული გაერთიანება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Energy community

ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანია ევროპული ენერგეტიკული კანონმდებლობის და ბაზრის პრინციპების გავრცელება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში.

ენერგეტიკული გაერთიანება დაფუძნდა 2005 წლის 25 ოქტომბერს, ქალაქ ათენში, სადაც დეკლარირებული და ხელმოწერილი იქნა “ენერგეტიკული გაერთიანების სადამფუძნებლო ხელშეკრულება”. საქართველო ამ გაერთიანების წევრია 2016 წლიდან.

წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3757843/0/ge/pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.