ეკონომიკის პირველადი სექტორი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Primary sector

ეკონომიკის მთავარი სექტორებიდან პირველი, რომელიცგულისხმობს ნედლეულის მოპოვებას, კერძოდ, სფეროებს, როგორიცაა სამთომომპოვებელი, თევზჭერა და სოფლის მეურნეობა. შეიძლება მოიცავდეს როგორც განახლებად რესურსებს, როგორიცაა თევზი, მატყლი და ქარის ენერგია, ისე არაგანახლებადი რესურსების გამოყენებას, როგორიცაა ნავთობისა და ქვანახშირის მოპოვება.

წყარო: https://www.economicshelp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.