არაპირდაპირი პოლიტიკური წვლილი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Indirect political contribution

პოლიტიკური პარტიების, მათი წარმომადგენლებისა ან სათანამდებობო კანდიდატების ფინანსური ან ნატურით მხარდაჭერა , რომელიც ხდება შუამავალი ორგანიზაციის მეშვეობით, როგორიცაა ლობისტი ან საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ან ისეთი ორგანიზაციის მხარდაჭერით, როგორიცაა კვლევითი ცენტრი ან სავაჭრო ასოციაცია, რომელიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია ან მხარს უჭერს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.