ალუვიური ნიადაგი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Alluvial soil

წყლის ნაკადით ტრანსპორტირებული დანალექი და აკუმულირებული ნიადაგი. ალუვიური ნიადაგები მასიურად იხვნება და გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად და სათიბ-საძოვრად. გამოირჩევა დაბალი ან საშუალო პოტენციური ნაყოფიერებით. შეიცავს კირს, ჰუმუსს და საკვებ ელემენტებს.

წყარო: http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/195038/1/Savele_Niadagmcodneoba.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.